Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

IN Zorg en Advies is een flexibele en dynamische interculturele organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen in de regio Zuid Holland Zuid. Kenmerkend voor alles wat IN Zorg en Advies doet, is het streven naar realisatie van kwaliteit van leven. Ieder mens van jong tot oud, van gezond tot hulpbehoevend, van arm tot rijk, is hiernaar op zoek. Voor ieder individu kan kwaliteit van leven weer iets anders betekenen. Vrijwel altijd is hierbij sprake van factoren op sociaal, psychisch, lichamelijk of levensbeschouwelijk vlak. Om je cliënten echt goede hulp te bieden heb je dus een brede kijk op het leven nodig. En dat heeft IN Zorg en Advies.

Welzijn, zelfsturing en zorg zijn voor IN Zorg en Advies essentiële en onlosmakelijk met elkaar verbonden deelterreinen die moeten leiden tot een zeker gevoel van geluk en het openen van nieuwe perspectieven. Een positieve, probleemoplossende, levenslustige en overstijgende houding
is de basis van onze organisatie, waarbij de cliënt altijd centraal staat, wie deze cliënt ook is.

IN Zorg en Advies is een interculturele zorginstelling, die zorg verleent aan zowel autochtone als allochtone Nederlanders. IN Zorg en Advies heeft zich echter wel ontwikkeld als vindplaats voor de allochtone zorgvragers. Daar waar andere, reguliere, organisaties vaak moeite hebben deze doelgroep te bereiken, lukt dit IN Zorg en Advies heel goed. IN Zorg en Advies spreekt de taal van de doelgroep.

IN Zorg en Advies is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning biedt. In het aanbod staat de vraag centraal, waarbij de zorg en ondersteuning gericht is op behoud van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en het vergroten van de participatie. Juist door uit te gaan van de participatie mogelijkheden van de cliënt draagt IN Zorg en Advies bij aan de vermindering van de zorgvraag. De manier van werken is een natuurlijke manier om doelmatig om te gaan met zorggelden, ondanks het feit dat IN Zorg en Advies een doelgroep bedient die relatief vaak en soms veel zorg en ondersteuning nodig heeft.

IN Zorg en Advies richt zich niet alleen op de zorg. De organisatie levert ook dagbesteding de op een planmatige manier wordt vorm gegeven, waardoor de cliënt later, afhankelijk van zijn mogelijkheden en beperkingen, verder kan participeren in de maatschappij. Naast de zorg en dagbesteding biedt IN Zorg en Advies veel ruimte voor (sport) activiteiten en/of fysieke
trainingen. Op deze manier worden cliënten meegenomen in een gezondere levensstijl, wordt de weerbaarheid vergroot en agressie gereguleerd.

Soms zullen wij beginnen, waar andere hulpverleners eindigen......

Wat is onze missie:

IN Zorg en Advies wil kwalitatieve zorg aanbieden, die aansluit bij de behoefte van onze doelgroep in de regio Rotterdam. We willen binnen regio Rotterdam de instelling zijn die bekend staat als ‘kwalitatief goed, betrouwbaar en onderscheidend’ en waar men zich in een vertrouwde, warme omgeving welkom voelt.

Wat is onze visie:

Het streven naar kwaliteit staat in dienst van het aanbod naar de klant:

•L.V.G. Zorg.
•Wonen.
•Dagbesteding.
•Diagnostiek en behandeling.
•Langdurige verblijf.
•Tijdelijk verblijf.
•Hulpthuis.
•Geestelijke verzorging.

We vinden het belangrijk dat mensen op hun eigen manier kunnen wonen, een dagbesteding vinden die bij hen past en relaties aangaan die belangrijk voor hen zijn. Volgens onze visie werkt de cliënt zelf aan zijn herstel. De cliënt probeert opnieuw inhoud te geven aan zijn leven, uitgaande
van zijn eigen mogelijkheden. IN Zorg en Advies wil waar mogelijk een actieve bijdrage leveren aan de destigmatisering van individuen die een geschiedenis hebben met handicaps. Het gaat om het leren omgaan met je handicap, deze een plaats geven in je leven en zo een zinvol leven opbouwen. Om een kwalitatief goede organisatie te zijn is het van belang dat we als organisatie:

•Continu door ontwikkelen en blijven leren;

•Dynamisch en innoverend werken, alert zijn en;
•dat medewerkers zich verbonden voelen bij het aanbod van zorg in alle mogelijkheden die IN Zorg en Advies te bieden heeft. Binnen IN Zorg en Advies hanteren we naar onze medewerkers het motto: “Kwaliteit ben je zelf”.

We stimuleren medewerkers om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid initiatieven te nemen die leiden tot verbetering van ons aanbod en kwaliteit. We willen binnen Rotterdam en omstreken de instelling zijn die bekend staat als ‘kwalitatief goed, betrouwbaar en onderscheidend’. Het gaat daarbij in het bijzonder om te voorzien in de behoefte van de doelgroep met LVG en psychische en gedragsproblemen. IN Zorg en Advies richt zich op mensen met LVG en psychiatrische problematiek en biedt die begeleiding en huisvesting. Onze begeleiding is ondersteunend gebaseerd op onvoorwaardelijke acceptatie waarin gelijkheid en respect centraal staan en draagt bij aan de kwaliteit van het leven en de tevredenheid van de cliënt. Op deze wijze ondersteunen wij onze cliënten in het benutten van hun mogelijkheden met het oog op optimaliseren van participatie in de maatschappij. Wij zoeken samen naar mogelijkheden, de cliënt maakt uiteindelijk zijn eigen keuzes.

Type zorg

Ambulante Zorg

Begeleid Zelfstandig Wonen

Beschermd Wonen

Thuiszorgbegeleiding

Adres en contact